Jubileusz czterdziestolecia w ZSPTYCHOWO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:573. Error 9: Invalid character

Historia Szko?y

Email Drukuj PDF

Pocz?tki historii naszej szko?y wi??? si? ?ci?le z charakterem regionu oraz zmianami spo?eczno-gospodarczymi, zachodz?cymi w okresie istnienia placówki.

Decyzja o budowie szko?y podj?ta zosta?a 17 sierpnia 1968 roku. Zaj?cia w nowo powsta?ej Zasadniczej Szkole Rolniczej rozpocz??y si?  1 wrze?nia 1972 roku. Jak wskazuje nazwa szko?y, pierwotnie kszta?ci?a ona wy??cznie w kierunkach zwi?zanych z rolnictwem.

  8 czerwca 1976 roku decyzj? Wojewody Koszali?skiego Zasadnicz? Szko?? Rolnicz? przekszta?cono w Zespó? Szkó? Rolniczych, co jednocze?nie wi?za?o si? z poszerzeniem oferty edukacyjnej. W obr?bie Zespo?u funkcjonowa?y takie szko?y jak:  szerokoprofilowe technikum zawodowe, technikum technologii ?ywno?ci, technikum ?ywienia  i gospodarstwa domowego.

   Wa?nym wydarzeniem w ?yciu szko?y by? wybór patrona. 25 wrze?nia 1992 roku minister rolnictwa i gospodarki ?ywno?ciowej wr?czy? akt nadania szkole imienia profesora Jana Radomskiego, wybitnego botanika.

   Reforma szkolnictwa przeprowadzana w ko?cu lat 90. oraz przemiany zachodz?ce w kraju sk?oni?y dyrekcj? szko?y do powo?ania w roku 2000. pierwszej klasy liceum ogólnokszta?c?cego, co wi?za?o si? jednocze?nie ze zmian? nazwy placówki na Zespó? Szkó?. Pod t? nazw? szko?a funkcjonowa?a do 2002 roku, po czym, w wyniku zmian w systemie edukacji, przyj?to nazw? Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych, która  obowi?zuje do dzi?.

    Historia szko?y pokazuje, i? dyrekcja oraz grono pedagogiczne, rozpoznaj?c  potrzeby edukacyjne m?odzie?y, dostosowuje ofert? kszta?cenia, wzbogacaj?c j? o nowe kierunki.

Ogromnym zainteresowaniem w?ród m?odzie?y i jej rodziców ciesz? si? klasy liceum ogólnokszta?c?cego  o profilach zwi?zanych ze s?u?bami mundurowymi. Uczniowie pierwszej w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w Tychowie klasy mundurowej rozpocz?li nauk?  w roku 2004. Zebrane do?wiadczenia pozwoli?y wypracowa? atrakcyjn? ofert? kszta?cenia  w tym zakresie.

    Obecnie, m?odzie? kszta?ci si? w trzech typach liceum ogólnokszta?c?cego  – w klasach o profilu wojskowym i  policyjnym oraz o profilu ogólnym, klasie technikum ?ywienia  i gospodarstwa domowego oraz w zasadniczej szkole zawodowej o profilu kucharz ma?ej gastronomii.


Dyrektorzy kieruj?cy szko??:

1972-1975 Stanis?aw Stempka

1975-1976 Eugeniusz Kowalski

1976-1977 Piotr Weckwert

1977-1984 Jan Kwasi?ski

1984-1990 Anna Ko?odziej

1990-2000 Jerzy Boczkowski

2000-do chwili obecnej Józef Grabarczyk

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.