Sztandar

Drukuj

            Zach?camy wszystkich do wspó?udzia?u przy powstawaniu nowego sztandaru. Dotychczasowy sztandar nadany szkole 15 lat temu z okazji 25-lecia szko?y zajmie miejsce w honorowej gablocie, a w bie??cej dzia?alno?ci b?dzie wykorzystywany nowy sztandar z obecn? nazw? szko?y. Chcieliby?my, aby wszyscy absolwenci i pracownicy byli i obecni zaznaczyli swój wk?ad w jego powstawaniu. Mo?na to zrobi? poprzez wp?at? na konto:
Komitet Organizacyjny Obchodów 40-lecia ZSP im. J.Radomskiego
ul. Parkowa 20
 78-220 Tychowo
Nr konta: 78 8562 0007 0054 1196 2000 0010
z dopiskiem SZTANDAR

Wszystkie osoby, które dokonaj? wp?aty b?d? wymienione na naszej stronie internetowej, natomiast wszyscy, którzy dokonaj? wp?aty w wysoko?ci co najmniej 100 z? otrzymaj? tytu? Sponsora Sztandaru. Je?li dokonaj? tej wp?aty do dnia 31 maja 2012r., ich nazwisko znajdzie si? w okoliczno?ciowej publikacji.

Licz? na Pa?stwa zaanga?owanie i hojno??. Mi?o by mi by?o gdyby twórcami sztandaru by?a jak najszersza grupa osób.